ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Carrus: handelend onder de handelsnaam Carrus BV, dan wel Carts-parts.com, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kwekerijweg 8, 3709JA te Zeist, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 37061115.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Carrus een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Carrus tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Carrus zich heeft verbonden tot de levering van producten en/of de uitvoering van werkzaamheden.
 5. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals golfcarts en onderdelen daarvan.
 6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Carrus te verrichten werkzaamheden, zoals onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Carrus en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Carrus is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Aan een aanbod van Carrus dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Carrus dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Carrus niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Carrus, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Carrus anders aangeeft. Indien Carrus een opdracht- of orderbevestiging aan de wederpartij verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij binnen bekwame tijd na het verstrekken van de bevestiging ter zake bij Carrus schriftelijk heeft gereclameerd.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Indien Carrus voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Carrus deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Carrus spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Carrus schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Carrus de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Carrus is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, onder zijn verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.

ARTIKEL 5. |  LEVERING BIJ VERKOOP

 1. Afhankelijk van wat is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door afhalen daarvan op locatie van Carrus, dan wel bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. In geval van ontbreken van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt in geval bezorging, de wijze van verzending en verpakking van de producten door Carrus bepaald.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Carrus hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.
 5. Het is Carrus toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Carrus gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6. |  AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Indien de wederpartij de producten aanwendt voor wederverkoop, is dit artikel mede van toepassing.
 2. De wederpartij is verplicht de producten op eigen naam, voor eigen risico en rekening door te verkopen. De wederpartij is nimmer gerechtigd Carrus als agent of anderszins te vertegenwoordigen.
 3. De wederpartij dient de merken van Carrus, alsmede de geleverde producten voorzien van die merken, prominent en op consistente wijze te presenteren overeenkomstig de uitstraling van de gevoerde merken. Advertenties en andere communicatie met de afnemers van de wederpartij dienen consistent te zijn met de uitstraling van de merken van Carrus. De producten dienen op dusdanige wijze gepresenteerd te worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van de merken van Carrus.
 4. Op aangeven van Carrus dient elke presentatie van de geleverde producten met merknamen van Carrus, aan Carrus ter goedkeuring te worden voorgelegd voorafgaand aan de publicatie, indien en voor zover grafische of tekstgerelateerde elementen in de presentatie niet rechtstreeks afkomstig zijn van Carrus. Carrus zal niet op onredelijke gronden die goedkeuring weigeren.

ARTIKEL 7. |  ONDERHOUDSABONNEMENTEN

 1. Indien onderhoudswerkzaamheden op basis van een duurovereenkomst worden uitgevoerd, vermeldt de overeenkomst de looptijd daarvan.
 2. Na verloop van de overeengekomen duur wordt het onderhoudsabonnement steeds voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een onderhoudsabonnement eindigt door opzegging met inachtneming van de door Carrus, tegen het einde van looptijd, schriftelijk aan de wederpartij medegedeelde opzegtermijn.
 4. In afwijking van lid 2 geldt dat indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument, de overeenkomst na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen duur niet stilzwijgend wordt verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, maar voor onbepaalde tijd. Opzegging van een stilzwijgend verlengde overeenkomst aangegaan met een consument, geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

ARTIKEL 8. |  VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van Carrus worden uitgevoerd, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de zaken waarop de werkzaamheden betrekking hebben, tijdig aan Carrus ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een andere door hem aangewezen locatie worden uitgevoerd, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van werkzaamheden. De wederpartij dient er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door Carrus te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Carrus dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Carrus zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
 • alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht om het voor Carrus mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen aanvangen. Van voorbereidende werkzaamheden waarop de wederpartij redelijkerwijs niet bedacht kon zijn, doet Carrus tijdig mededeling aan de wederpartij;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken;
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd;
 • voor zover van toepassing, Carrus tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 1. De wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de onderhouds-, reparatie- en/of montagewerkzaamheden relevant is, tijdig, juist en volledig aan Carrus te verstrekken. Voorts dient de wederpartij Carrus steeds alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Carrus dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet, water- en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen op locatie van de wederpartij of een andere door hem aangewezen locatie.
 3. In geval de overeengekomen werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een andere door hem aangewezen locatie worden uitgevoerd, staat de wederpartij ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Carrus, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 9. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Carrus zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Carrus zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Carrus gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Carrus op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Carrus de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Carrus zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Carrus een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 10. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden bij de levering van producten en de oplevering van werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt, waaronder onder meer begrepen de beoordeling of van schade veroorzaakt door het transport van de producten sprake is.
 2. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Carrus.
 3. Indien een gebrek ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de wederpartij dit binnen zeven dagen nadat hij van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, schriftelijk aan Carrus kenbaar te maken.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Carrus uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 6. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Carrus worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake gegrond wordt bevonden.
 7. De wederpartij is, ook in geval van geretourneerde producten, gehouden facturen tijdig te voldoen. Indien de wederpartij aanspraak maakt op restitutie geschiedt dit aan de hand van een creditnota. Creditering vindt plaats binnen de op de nota vermelde termijn, tenzij de volgende zin door de wederpartij wordt toegepast. De wederpartij is gerechtigd de door hem ontvangen creditnota met een vervolgbestelling te verrekenen.
 8. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 11. |  GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de wederpartij wordt overgedragen.
 2. Een door Carrus, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Carrus kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Carrus of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Carrus.

ARTIKEL 12. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Carrus is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Carrus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Carrus gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Carrus gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Carrus kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit aan de wederpartij kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Carrus op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Carrus de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 13.|  OVERMACHT

 1. Carrus is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Carrus doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, dan wel nakoming blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 14. |  PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen kunnen zijn, productverkoopprijzen, en voor werkzaamheden: een aanneemsom, een uurtarief, reiskosten en kosten van materiaal.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, komen de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij indien de overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van producten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Carrus vermelde prijzen exclusief btw.
 4. Carrus is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Carrus alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 5. Carrus is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Carrus voorgeschreven wijze.
 6. Carrus is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruit- c.q. tussentijdse betalingen als bedoeld in het vorige lid.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. |  RETENTIERECHT

Carrus is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van de zaak die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft op te schorten totdat de vordering van Carrus met betrekking tot die zaak volledig is voldaan inclusief rente en kosten, tenzij de vordering nog niet opeisbaar is.

ARTIKEL 16. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Carrus, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10 en 11, is Carrus na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. Carrus draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik of onjuiste of onoordeelkundige installatie of montage door de wederpartij of derden van de door Carrus geleverde producten.
 3. Voor schade ontstaan doordat Carrus is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt Carrus geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Carrus is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 5. De wederpartij draagt voorts de schade die veroorzaakt is door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, dan wel schade dat het gevolg is van een andere omstandigheid die niet aan Carrus kan worden toegerekend.
 6. Carrus is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Carrus bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Carrus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Carrus toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Mocht Carrus aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Carrus te allen tijde het recht de schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Carrus hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Carrus vervalt.
 2. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Carrus mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Carrus betrekking heeft.
 3. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Carrus wordt uitgekeerd.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Carrus bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Carrus is gereclameerd.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Carrus, zal de wederpartij Carrus vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Carrus.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP

 1. Alle door Carrus geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs niet als ontoelaatbaar moet worden aangemerkt.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Carrus hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Carrus of de door Carrus aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Carrus is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 18. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Carrus aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.

Bijzondere bepalingen voor webwinkelverkopen

Op webshopverkopen zijn de bepalingen van artikel 1 tot en met 18 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard of strekking van de onderstaande bepalingen daaraan niet in de weg staat.

ARTIKEL 19. |  DEFINITIES

Voor de toepassing van artikel 20 tot en met 28 van deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Carrus middels het bestelproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Carrus zich heeft verbonden tot de levering van producten.
 2. Website: de website van Carrus waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht.
 3. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 20. |  AANBIEDEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de wederpartij van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de wederpartij per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.

ARTIKEL 21. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. In het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij door Carrus per e-mail is bevestigd en de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Carrus per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de wederpartij te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Carrus is verzonden. Een onjuistheid in het door de wederpartij opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 22. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat de producten op locatie van Carrus worden afgehaald. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Carrus neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Carrus is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de wederpartij heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

ARTIKEL 23. |  OVERMACHT

 1. Carrus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Carrus door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Carrus opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet Carrus daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de wederpartij worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 24. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit artikel en artikel 26, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door conform de vermelde instructies op het aangeboden retourformulier, een verzoek in te dienen bij Carrus. Zo spoedig mogelijk nadat Carrus in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Carrus de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Carrus retourneren.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Carrus gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Carrus is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Carrus zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Carrus zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 25. |  RETOURNERING VAN PRODUCTEN DOOR DE ZAKELIJKE
                       WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan de producten gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten retourneren, mits:

a)       de levering betreft onderdelen van golfcarts;

b)       retouren worden aangemeld op de website door middel van het volledig invullen van het retourformulier. Niet juist of onvolledig verstrekte retourformulieren worden niet in behandeling genomen;

c)       de producten worden geretourneerd binnen 5 werkdagen na ontvangst door de wederpartij van het door Carrus aan hem verstrekte RMA-nummer;

d)       retournering van de producten vergezeld gaat met een kopie van het RMA-formulier en de factuur, alsmede de opgave van redenen die tot de retournering hebben geleid;

e)       retournering van de producten geschiedt in originele staat en verpakking. Beschadigde producten, alsmede producten in niet in originele staat verkerende verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.

 1. Indien en voor zover een tekortkoming van Carrus aan de retournering van de producten ten grondslag ligt, komen alle van de wederpartij ontvangen betalingen voor restitutie in aanmerking, dan wel wordt de verschuldigde betaling kwijtgescholden en komen de kosten van retournering voor rekening van Carrus.
 2. Indien en voor zover aan de retournering van de producten geen tekortkoming van Carrus ten grondslag ligt, komt de wederpartij uitsluitend een restocking fee van 20% toe en komen de kosten van retournering voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 26. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING C.Q.
                       RETOURNERING VAN DE PRODUCTEN

Het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 24, alsmede het recht van de wederpartij als bedoeld in artikel 25, is niet van toepassing bij:

a)       de levering van volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b)       de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de wederpartij en de wederpartij heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;

c)       de levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230P van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.


ARTIKEL 27. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle vermelde productprijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de wederpartij komen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door wederpartij verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling middels vooruitbetaling te geschieden op één van de door Carrus voorgeschreven wijzen. De wederpartij kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de overeengekomen vooruitbetaling door Carrus niet is ontvangen.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de wederpartij verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van Carrus te worden gesteld.
 5. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Carrus voorgeschreven wijze.
 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Carrus zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de wederpartij gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.

ARTIKEL 28. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Carrus.
 2. Bij Carrus ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.